២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨ thumb
២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨ thumb
២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨ thumb
២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨ thumb
២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨ thumb
២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨ thumb

២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០ ក្រោ Adjuster ង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹង M២៧១ ម៉ាស៊ីន ០២២៨

៛1 152 824.94

ភាពអាច:មាន​ស្តុក
+
ដាក់​ចូល​រទេះ បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជី

Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr ម៉ូតូ Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៣ គ ១៨០ Kompressor ២០០២/០៥-២០០៧/០២១៧៩៦ ccm,១០៥ គីឡូវ៉ាត់,១៤៣ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៣ គ ២០០ CGI Kompressor ២០០៣/០៧-២០០៧/០២១៧៩៦ ccm,១២៥ គីឡូវ៉ាត់,១៧០ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៣ គ ២០០ Kompressor ២០០២/០៥-២០០៧/០២១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៣ គ ២៣០ Kompressor ២០០៤/០២-២០០៧/០២១៧៩៦ ccm,១៤១ គីឡូវ៉ាត់, ១៩២ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៤ គ ១៨០ Kompressor ២០០៨/០១-២០១៤/០១១៥៩៧ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៤ គ ១៨០ Kompressor ២០០៧/០១-២០១៤/០១១៧៩៦ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse W២០៤ គ ២០០ Kompressor ២០០៧/០១-២០១៤/០១១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse រដ្ឋប្រហារ CL២០៣ គ ១៦០ Kompressor ២០០២/០៥-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,៩០ គីឡូវ៉ាត់, ១២២ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse រដ្ឋប្រហារ CL២០៣ គ ១៨០ Kompressor ២០០២/០៥-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,១០៥ គីឡូវ៉ាត់,១៤៣ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse រដ្ឋប្រហារ CL២០៣ គ ២០០ CGI Kompressor ២០០៣/០៣-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,១២៥ គីឡូវ៉ាត់,១៧០ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse រដ្ឋប្រហារ CL២០៣ គ ២០០ Kompressor ២០០២/០៥-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse រដ្ឋប្រហារ CL២០៣ គ ២៣០ Kompressor ២០០២/០៥-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,១៤១ គីឡូវ៉ាត់, ១៩២ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៣ គ ១៨០ Kompressor ២០០២/០៥-២០០៧/០៨១៧៩៦ ccm,១០៥ គីឡូវ៉ាត់,១៤៣ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៣ គ ២០០ CGI Kompressor ២០០៣/០៧-២០០៧/០៨១៧៩៦ ccm,១២៥ គីឡូវ៉ាត់,១៧០ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៣ គ ២០០ Kompressor ២០០២/០៥-២០០៧/០៨១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៣ គ ២៣០ Kompressor ២០០៤/០២-២០០៧/០៨១៧៩៦ ccm,១៤១ គីឡូវ៉ាត់, ១៩២ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៤ គ ១៨០ Kompressor ២០០៨/០១-២០១៤/០៨១៥៩៧ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៤ គ ១៨០ Kompressor ២០០៧/០៨-២០១៤/០៨១៧៩៦ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz គ-Klasse T-ម៉ូ S២០៤ គ ២០០ Kompressor ២០០៧/០៨-២០១៤/០៨១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz អិលស៊ី-Klasse CL២០៣ អិលស៊ី ១៦០ ២០០៩/០២-២០១១/០៦ ១៥៩៧ ccm,៩៥ គីឡូវ៉ាត់, ទំព័រ ១២៩ ទំនុក Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr ម៉ូតូ Mercedes-Benz អិលស៊ី-Klasse CL២០៣ អិល ១៨០ Kompressor ២០០៨/០៥-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,១០៥ គីឡូវ៉ាត់,១៤៣ ទំនុក Mercedes-Benz អិលស៊ី-Klasse CL២០៣ អិល ២០០ Kompressor ២០០៨/០៥-២០១១/០៦១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz CLK C២០៩២០០ CGI ២០០៣/០៧-២០០៩/០៥១៧៩៦ ccm,១២៥ គីឡូវ៉ាត់,១៧០ ទំនុក Mercedes-Benz CLK C២០៩២០០ Kompressor ២០០២/០៩-២០០៩/០៥១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz CLK C២០៩២០០ Kompressor ២០០៦/១០-២០០៩/០៥១៧៩៦ ccm, ១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz CLK ន្ទឹ A២០៩ CLK ២០០ Kompressor ២០០៣/០២-២០១០/០៣១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz CLK ន្ទឹ A២០៩ CLK ២០០ Kompressor ២០០៦/១០-២០១០/០៣១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz អ៊ី-Klasse W២១១ អ៊ី ២០០ Kompressor ២០០២/១១-២០០៨/១២១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz អ៊ី-Klasse W២១១ អ៊ី ២០០ Kompressor ២០០៦/០៤-២០០៨/១២១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់, ១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz អ៊ី-Klasse W២១១ អ៊ី ២០០ NGT ២០០៤/០៣-២០០៨/១២១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz អ៊ី-Klasse W២១២ អ៊ី ២០០ NGT ២០១១/០៣-២០១៧/១២១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz អ៊ី-Klasse T-ម៉ូ S២១១ អ៊ី ២០០ Kompressor ២០០៦/០៤-២០០៩/០៧១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz អ៊ី-Klasse T-ម៉ូ S២១១ អ៊ី ២០០ T Kompressor ២០០៣/០៣-២០០៩/០៧១៧៩៦ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់, ១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz SLK R១៧១២០០ Kompressor ២០០៤/០៣-២០១១/០២១៧៩៥ ccm,១២០ គីឡូវ៉ាត់,១៦៣ ទំនុក Mercedes-Benz SLK R១៧១២០០ Kompressor ២០០៨/០១-២០១១/០២១៧៩៦ ccm,១៣៥ គីឡូវ៉ាត់,១៨៤ ទំនុក Mercedes-Benz ឡាករ ៣,៥ Pritsche/Fahrgestell ៩០៦ ៣១៦ ២០០៨/០៩-២០១៧/១២ ១៧៩៦ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz ឡាករ ៣,៥ Pritsche/Fahrgestell ៩០៦៣១៦ LGT ២០០៨/០៩-២០១៧/១២១៧៩៦ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz ឡាករ ៣,៥ Pritsche/Fahrgestell ៩០៦៣១៦ NGT ២០០៨/០៩-២០១៧/១២១៧៩៦ ccm, ១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz ឡាករ ៣,៥ ត-រថយន្ដ ៩០៦ ៣១៦ ២០០៨/០៩-២០១៧/១២ ១៧៩៦ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុក Mercedes-Benz ឡាករ ៣,៥ ត-Kasten ៩០៦៣១៦ NGT ២០០៨/០៩-២០១៧/១២១៧៩៦ ccm,១១៥ គីឡូវ៉ាត់,១៥៦ ទំនុកថ្មីង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់សម្រាប់ Mercedes W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹងម៉ែ ២៧១ ម៉ាស៊ីន A២៧១០៥០០៩០០ អង្គភាពនៅក្នុងភាគហ៊ុនផ្ញើបន្ទាន់តម្លៃថោកគុណភាពធានា៖២៤ ខែⅱ។ អឿមផ្នែកចំនួន ០០០៩៩៣២១៧៦២៧១០៥២១១១៦ A២៧១០៥០០៣១១ A២៧១០៥០០៤១១ A២៧១០៥០០៦១១ A២៧១០៥០០៨០០ A២៧១០៥០០៩០០ A០០០៩៩៣២១៧៦ A២៧១០៥០០៦១១ A២៧១០៥២០៤១៦ A២៧១០៥២១០១៦ A២៧១០៥២១១១៦ A២៧១០១៦០៩២១ A២៧១០១៦១៣២១ A២៧១០៣០០៩៦៣ A២៧១០៣០០៩៦៣ FEBI BILSTEIN(គ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់)៖២៦០១២ FEBI BILSTEIN(មគ្គុទ្ទេសក៍ផ្លូ)៖២៤២៨៧ ក់៖១០៩៤៤៥០៧ⅲ។ ផ្នែកង់ដើម្បីសម្របខាងក្រោម៖២០០៣-២០០៥ MERCEDES C២៣០ Mercedes-Benz គ-ថ្នាក់ W២០៣ គ ២៣០ supercharger ២០០៤ / ០២-២០០៧ / ០២ ១៧៩៦ ccm,១៤១ គីឡូវ៉ាត់,១៩២ hp។ នេះផលិតផលអាចត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការអាល្លឺម៉ង់ឬអូទ្រីសទីផ្សា Mercedes-Benz សេថ្នាក់រដ្ឋប្រហារ CL២០៣ គ ២៣០ ខ្ស ២០០២ / ០៥-២០១១ / ០៦ ១៧៩៦ ccm,១៤១ គីឡូវ៉ាត់,១៩២ hp។ នេះផលិតផលនេះគឺឆបគ្នាជាមួយនឹងការថយសេថ្នា T-ម៉ូ S២០៣ គ ២៣០ ខ្ស

ស្លាក: ក្រោម៉ាស៊ីន, mercedes w២០៣ ម៉ាស៊ីន, កំណត់ច្រ, តំលៃថោកក្រោម៉ាស៊ីន, គុណភាពខ្ព mercedes w២០៣ ម៉ាស៊ីន, ប្រទេសចិនកំណត់ច្រកផ្គត់ផ្គង់.

កញ្ចប់ទម្ងន់ 5.0kg (11.02lb.)
ទំហំកញ្ចប់ 14cm x 14cm x 5cm (5.51in x 5.51in x 1.97in)
អង្គភាពប្រភេទ ច្រើន(១៥ បំណែក/យ៉ាងច្រើន)
សម្ភារៈប្រភេទ ទ C២៣០ W២០៣២០០៣២០០៤២០០៥១។៨ ឆ្វេង
ម៉ូដែលឈ្មោះ ទ W២០៣ W២០៤ W២១១ ជាមួយនឹងម៉ែ ២៧១ ម៉ាស៊ីន
ធាតុវែង 0inch
បានប្រើនៅក្នុងរថយន្ត អៀន៖៦៩៤៣៥៧៣០៨១៦៨៤
ឈ្មោះ ក្រោ Adjuster/sprockets ឌា
ធាតុផ្ចិត 0inch
ធាតុម្ព 0inch
អឿ No។ ២ ២៧១០៥០០៦៤៧,២៧១០៥០០៩៤៧,២៧១០៥០១៤៤៧,២៧១០៥០០៨០០
ឈ្មោះយីហោ NSGMXT
លក្ខណៈពិសេ ក្រោ Adjuster/sprockets ឌា
ធាតុទឹង 0inch
ភៀស ២៧១០៥២១១១៦២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០០៨០០២៧១០៥០១៤៤៧,R២៧១០៥១០២២៨
ក្រៅធ្វើតេស្តវិញ្ញាបនប័ ដ្ដ
អឿ No។ ១ ទ C២៣០ W២០៣២០០៣២០០៤២០០៥១។៨ ឆ្វេង
អឿ No។ ៣ ២៧១០៥០០៦៤៧,២៧១០៥០០៩៤៧,២៧១០៥០១៤៤៧,២៧១០៥០០៨០០,A២៧១០៥១០០០៣,R២៧១០៥១០២២៨
4 ២៧១០៥០០៨៤៧២៧១០៥០០៩០០២៧១០៥០១០៤៧២៧១០៥០១២៤៧ A២៧១០៥១០២០៣
ប្រភេទធាតុ ចង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់
ធាតុទំងន់ 0kg
នៅឆ្នាំ ចង្កូតខ្សែសង្វាក់កំណត់

សរសេររបស់អ្នត្យឡើងវិញ

ទាក់ទងផលិតផល

៛390 342.48
ម៉ុនក្មេងក្មេងទារកឈើបំពង់វែងចែកក្រុមរៀនសូត្រអប់រំមត្តេយ្យបណ្តុះ Brinquedos Juguets
ផលិតផលឈ្មោះ៖ ម៉ុនក្មេងក្មេងទារកឈើបំពង់វែងចែកក្រុមរៀនសូត្រអប់រំមត្តេយ្យបណ្តុះ Brinquedos Juguets ពណ៌៖មួយថាសដែលបានទទួល៖ចំនួនប្រាំពីធ្វើតេស្តបំពង់កកាន់
៛104 320.54
ម៉ូតូពន្លឺដឹកនាំចង្កៀងម៉ូតូម៉ូតូព្រមានពន្លឺ DC១២V សកលចង្កូពន្លឺស្វាគម ២ កុំព្យូម៉ូតូបន្លា
ផលិតផលឈ្មោះ៖Ling ត្វដឹកនាំឆ្លុះបញ្ចាំងពីម៉ាកយីហោ L៣ ផលិតផលកម្មវិធី៖៥/៦mm រៅជាសកល ផលិតផលបរិមាណ៖មួយគូ ផលិតផលសម្ភារៈ៖T៦០៦៣
៛23 541.90
ក្តៅ! ២០១៦ Mlais MX មូលដ្ឋានករណីមកដល់ថ្មីម្លៃរោងចក្រស្បែកត្រឡប់ផ្តាច់គម្របករណីសម្រាប់ Mlais MX មូលដ្ឋានករណីតាមដានចំនួន
សូមស្វាគដើម្បីហាង យើងប្តេជ្ញាដើម្បីផ្តល់នូវការល្អបំផុតផលិតផលនិងសេវាកម្មម៉ាក,ណែនាំ៖ គន្លឹះក្តៅ៖ ១។
៛23 541.90
លក់ក្តៅ! Oukitel U៧ តិករណីគុណភាពខ្ព ៦ ពណ៌ស្បែកត្រឡប់ផ្តាច់ការពារគម្របសម្រាប់ Oukitel U៧ តិករណី
សូមស្វាគមរបស់យើងហា! មានមួយដ៏ស្រស់ស្អាតទិញឥវ៉ា! ផលិតផលលម្អិត អ្នកប្រើសម្រាប់ Oukitel U៧ តិ សម្ភារៈ គុណភាពខ្ពប្រណីតពូស្បែក ប្រកួត ១០០%ឥតខ្ចោះប្រកួតសម្រាប់កាមេរ៉ា/មី/ទំហំ/ថាមពលប្រហោង ពណ៌ ខ្មៅខៀវត្នោតពណ៌ផ្កាឈូកជ្រៅក្រហមកើនឡើងក្រហម ទូច លំបាកកណ្តាលទន់ ជាទីស្រឡាញ់មិត្តភក្តិ,យើងមានបើយោងតាមប្រហោងបណ្តាញនៃទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីកណ្តាប់ដៃរៀងរាល់ទូរស័ព្ទករណីជាវិជ្ជាជីវៈបានប្ដូរតា,ប្រហែលជាយើងមិនអាចបង្ហាញរូបភាពនៃរន្ធតំបន់,ប៉ុន្តែយើងសន្យាថារៀងរាល់ណីទូរស័ព្ទគឺ
៛30 216.15
Mecresh ផ្កាក្លែងគុជខ្យងមុំសក់ខោសម្រាប់ស្ត្រីឆ្នាំ ២០១៧ ប្រាក់ពណ៌គ្រីស្តាល់ពាហ៍ពិពាហ៍សក់គ្រឿងអលង្ការ MFS១៥៧
ម៉ាក៖Mecresh ប្រភេទធាតុ៖ពាហ៍ពិពាហ៍សក់េ/ក្រមុំសក់សិត សម្ភារៈ៖ទំហំស័ង្កសី,ការក្លែងគុជខ្យង,គ្រីស្តាល់,តភ្ជា
៛76 410.05
ការដំឡើងសាច់ដុំកំប្លែងបុរសឈុតឆ្នាំ ២០១៧ និទាឃរដូវរងារថ្មីអាវរងាបុរសកក់ក្តៅផ្ទាំងក្រណាត់បុរលុងសមបុររបស់កីឡា
១ កជញ្ជូនរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការទូទាត់គឺទទួលដោយ Mk2021.org,របញ្ជាទិញនឹងត្រូវបាននាំចេញនៅក្នុង ២៤ ម៉ោងលើកលែងថ្ងៃឈប់។លំនាំជញ្ជូនផ្លូវគឺប្រទេសចិនបានចុះឈ្មោះអ៊ែរសំបុត្រ,ដែលជាធម្មតាត្រូវចំណាអំពី
៛6 593.35
ធំសមត្ថភាពចាក់ប្រឆាំង-ប័ណ្ណដោះស្រាយរចនាវិជ្ជាជីវៈអ៊ុតសក់ស្លាប់ណ៌ចាក់រចនាប័ទ្មគ្រឿង
លក្ខណៈ៖ ល់បរិស្ថានប្លាស្ទិច៖ប្រើជាមួយនឹងការធានា។ គុណភាពខ្ព៖បានយូរសម្រាប់រយៈពេលវែងប្រើប្រាស់។ មត្ថភាពធំ៖Modulate
៛84 742.75
ឈុតជាមួយនឹងមួករូបថ្លុកបុរសខ្លី harajuku ផ្ទាំងរូបភា homme សម្បទាអាវរងាម៉ាកយីហោសម្លៀកបំពាត្វមួយដុំក្រណាត់បុរសចម្រុះ
១០០%ម៉ាកថ្មី។ ទំហំ៖មាន ៥ ទំហំ(អាម៉េរិ xl ធិ)អាចប្រើបានសម្រាប់ខាងក្រោមបញ្ជី។ សូមអនុញ្ញា ១-៣cm ខុសគ្នាដោយសារការវាស់វែងអរគុណ(ទាំងអស់វាស់វែងនៅក្នុងទីម៉ែត្រនិងសូមចំណាំ
៛58 652.50
ម៉ុចំនួននិងប្រឆាំងការប្រកួតផ្គុំឡើងទារកនៅដើមអប់រំក្មេងលេងដើមរំកុមារមត្តេយ្យបណ្តុះ
សង្ខេប៖ ១។ តែមួយគត់បន្ថយជំនួយកុមារប្រកួតជាមួយនឹងបរិមាណរបស់ពួផ្គូត្តសញ្ញា។ ២។ នេះ ១-១០
៛2 103.40
LNRRABC ស្ត្រីស្ត្រីក្មេងស្រីគួរឱ្យស្រឡូងមីល្ហុងឃ្មុំ Barrette ថ្លុក់ឈុ Hairpin ក់លម្អជាគ្រឿងសក់អំណោយ
ពណ៌៖ខ្មៅ,ផ្កាឈូក សម្ភារៈ៖ស្ព័/Rhinestone ទំហំ៖ប្រហែល ២cm*៦cm បរិមាណ៖១ កុំព្យូទ័រ អ្នកទិញបង្ហាញ