២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣ thumb
២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣ thumb
២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣ thumb
២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣ thumb
២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣ thumb
២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣ thumb

២ កុំព្យូទ័រថ្មីម៉ាក Mercedes មីលីលី W១៦៤ ស្ទើរ X១៦៤ ខ្យល់មុខឆក់ខ្យល់ថង់ព្យួរខ្យជិះខ្យល់និទាឃរ ១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣

៛749 538.46

ភាពអាច:មាន​ស្តុក
+
ដាក់​ចូល​រទេះ បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជី

ម៉ាកថ្មីរព្យួរខ្យល់និទាឃរសម្រាប់ក្រុម W១៦៤ X១៦៤ ថ្មីអឿម៖ដើមបន្លាស់ចំនួន ១៦៤៣២០៦១១៣;១៦៤៣២០៦១១៣ ន ១៦៤៣២០៦០១៣;១៦៤៣២០៦០១៣ ន ១៦៤៣២០៥៩១៣;១៦៤៣២០៥៩១៣ ន ១៦៤៣២០៥៨១៣;១៦៤៣២០៥៨១៣ ន ១៦៤៣២០៤៦១៣;១៦៤៣២០៤៦១៣ ន ១៦៤៣២០៤៥១៣;១៦៤៣២០៤៥១៣ ន ១៦៤៣២០៤៤១៣;១៦៤៣២០៤៤១៣ ន ១៦៤៣២០៤៣១៣;១៦៤៣២០៤៣១៣

លក្ខខណ្ឌ៖ម៉ាកថ្មី

កម្មវិធី៖MercedesBenz W១៦៤/មីលីលីត្រ/ស្ទើរថ្នាក់ ២០០៥-២០១២

ការធានា៖១២ ខែ

ចែកចាយ៖ពេល ៣-៧ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលការទូទាត់

វាសមនឹងខាងក្រោមម៉ូដែល

ឆ្នាំម៉ូដែលម៉ាស៊ីនបន្ថ ២០១២ GL៣៥០ Bluetec ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០១២ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៦ អិ ៤៦៦៣CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១២ GL៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC ៣៣៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១២ GL៥៥០៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១២ GL៥៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១១ GL៣៥០ Bluetec ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០១១ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៦ អិ ៤៦៦៣CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១១ GL៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC ៣៣៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១១ GL៥៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១១ ML៣៥០៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្មជា ២០១១ ML៣៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្មជា ២០១១ ML៣៥០ Bluetec ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០១១ ML៣៥០ កីឡាឡុស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC ២១៣cu។ នៅក្នុង។ V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្មជា ២០១១ ML៣៥០ កីឡាឡុស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC ៣៣៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១១ ML៤៥០ កូន ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC V៦ អគ្គិស/ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្មជា ២០១០ GL៣៥០ Bluetec ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០១០ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៦ អិ ៤៦៦៣CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១០ GL៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC ៣៣៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០១០ GL៥៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្ម ២០០៩ GL៣២០ Bluetec ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០០៩ GL៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៧ អិ ៤៦៦៣CC ២៨៥cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្ម ២០០៩ GL៥៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្ម ២០០៩ ML៣២០ Bluetec ៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០០៩ ML៥០០ Lujo ស្ព័ ៤-ទ្វារ--២០០៨ GL៣២០ CDI ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០០៨ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៦ អិ ៤៦៦៣CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០០៨ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៧ អិ ៤៦៦៣CC ២៨៥cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០០៨ GL៥៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។៥ អិ ៥៤៦១CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្មជា ២០០៨ ML៣២០ CDI ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០០៨ ML៣៥០៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្មជា ២០០៨ ML៣៥០ Lujo ស្ព័ ៤-ទ្វារ--២០០៧ GL៣២០ CDI ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០០៧ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៦ អិ ៤៦៦៣CC V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្ម ២០០៧ GL៤៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៤។៧ អិ ៤៦៦៣CC ២៨៥cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ DOHC លេបធម្ម ២០០៧ ML៣២០ CDI ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។០ អិ ២៩៨៧CC V៦ DOHC ម៉ាស៊ូត Turbocharged ២០០៧ ML៣៥០៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្ម ២០០៧ ML៣៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC ២១៣cu។ នៅក្នុង។ V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្ម ២០០៦ ML៣៥០៤matic ស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្ម ២០០៦ ML៣៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC ២១៣cu។ នៅក្នុង។ V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្ម ២០០៦ ML៣៥០ សេចក្តីស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC ២១៣cu។ នៅក្នុង។ V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្ម ២០០៦ ML៣៥០ ធានារ៉ាស្ព័ ៤-ទ្វា ៣។៥ អិ ៣៤៩៨CC ២១៣cu។ នៅក្នុង។ V៦ ឧស្ម័ន DOHC លេបធម្ម ២០០៦ ML៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។០ អិ ៤៩៦៦CC ៣០៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៦ ML៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។០ អិ ៤៩៦៦CC V៨ ស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៦ ML៥០០ សេចក្តីស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។០ អិ ៤៩៦៦CC ៣០៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៦ ML៥០០ ធានារ៉ាស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។០ អិ ៤៩៦៦CC ៣០៣cu។ នៅក្នុង។ V៨ ស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៥ ML៣៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វារ--២០០៥ ML៣៥០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វារ ៣។៧ អិ ៣៦៩៩CC V៦ ឧស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៥ ML៣៥០ ពិសេសបោះពុម្ពលើកស្ព័ ៤-ទ្វារ ៣។៧ អិ ៣៧២៤CC V៦ ឧស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៥ ML៥០០ មូលដ្ឋានស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។០ អិ ៤៩៧៣CC V៨ ស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ ២០០៥ ML៥០០ ពិសេសបោះពុម្ពលើកស្ព័ ៤-ទ្វា ៥។០ អិ ៤៩៦៦CC V៨ ស្ម័ន SOHC ជាធម្មលេ

ស្លាក: ឃរដូវម៉ាកយីហោ, ឃរដូវខ្យល់, ឃរដូវខ្យល់ថង់, ថោកទាឃរដូវម៉ាកយីហោ, គុណភាពខ្ពឃរដូវខ្យល់, ប្រទេសចិឃរដូវខ្យល់កាបូនផ្គត់ផ្គង់.

ទំហំកញ្ចប់ 40cm x 40cm x 20cm (15.75in x 15.75in x 7.87in)
អង្គភាពប្រភេទ ច្រើន(២ បំណែក/យ៉ាងច្រើន)
កញ្ចប់ទម្ងន់ 8.0kg (17.64lb.)
ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកចំនួន ១៦៤៣២០៦០១៣១៦៤៣២០៦១១៣១៦៤៣២០៤៦១៣១៦៤៣២០៤៤១៣១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣
សម្រាប់រថយន្តម៉ាក/គំរូ Mercedes-Benz
ធាតុទំងន់ 4
ធាតុទឹង 20
ប្រភេទ បូមខ្យល់/ស្ហុស្រូបយក
ផលិតផ្នែកចំនួន ១៦៤៣២០៦០១៣១៦៤៣២០៦១១៣១៦៤៣២០៤៦១៣១៦៤៣២០៤៤១៣១៦៤៣២០៤៣១៣១៦៤៣២០៤៥១៣
ធាតុវែង 40
ML៣៥០ ឆ្នាំ ២០០៩,២០១១,២០០៨,២០០៦,២០១២,២០១០,២០០៧
លក្ខណៈពិសេ ខ្យល់និទាឃរ
ការធានា មួយឆ្នាំ
ប្រទេស/តំបន់នៃការផលិត /
រថយន្តធ្វើឱ្យ ក្រុម
ស្ហុប្រភេទ ឧស្ម័ន-បំពេញ
ការដាក់នៅលើរថយន្ត ខាងមុខ
ធាតុម្ព 20
សម្ភារៈប្រភេទ កៅ++ដែកថែ+ញ៉ូម
Mercedes-Benz ម៉ូដែល ML៣៥០

សរសេររបស់អ្នត្យឡើងវិញ

ទាក់ទងផលិតផល

៛73 780.80
ស្វើរចនាម៉ូដស្ត្រីស្រោមកាបូបស្ត្រីជាកាបូបថង់ស្មាចល័ការិយាល័យស្ត្រី Hobos ផ្ញើសារថង់ក្រណាត់
ផលិតព័ត៌មានក្ខណៈពិសេស&លក្ខណៈ គ្មាន។ cooamy ប្រវែង ៣៤cm ទឹ ១៣cm កម្ពស់ ៣០cm ប្រភេទធាតុ Sholder
៛231 373.99
ស្បែកជើងនិងកាបូបដើម្បីប្រកួតអ៊ីតាលីគុណភាពខ្ពផ្គូអ៊ីតាលីស្បែកជើងនិងថង់កំណត់នីហ្សេគណបក្សស្បែកជើងនិងថង់កំណត់ doershow PYS១-២
២០១៥ លក់ដុំស្បែកជើងនិងកាបូប ទំនិញសង្ខេប៖ ថ្មីរចនាម៉ូដស្បែកជើងផ្គូផ្គងនិងកាបូប។ស្ត្រីស្បែកជើងនិងកាបូប។
៛185 018.29
WEIDE ម៉ូដ Mens ឡូកឃ្លាំមើលបីម៉ោងតំបន់ប្រតិទិនឌីជីកីឡាបរិច្ឆេទរ៉ែថ្មខៀវខ្សែស្បែកត្នោតបក់ Wristwatches
ម៉ាក៖WEIDE ធាតុ៖WH៦៤០១ ចនាប័ទ្ម៖កីឡា,ធម្មតា,អាជីវកម្មរបង្ហាញ៖អាណាឡូកនិងឌីជីថលនា៖ប្រទេសជប៉ុនដើ
៛4 247.25
MaiYaCa របាំបាឡេក្មេងស្រីត្រជាក់សិចស៊ីស្ត្រីម្នាក់ទន់ tpu រស័ព្ទករណីគម្រប់ ៨៧៦៦ បូក X ៥៥ សែ ៥C ៤៤S ណី
MaiYaCa របាំបាឡេក្មេងស្រីត្រជាក់សិចស៊ីស្ត្រីម្នាក់ទន់ tpu រស័ព្ទករណីគម្រប់ ៨៧៦៦ បូក X ៥៥ សែ ៥C ៤៤S ណី សូមស្វាគមម៉ែខ្ញុំអ៊ីលគយ ១។
៛12 135.00
ស្ត្រីទាន់សម័យប្លាស្ទិច&ហំ Watchband លេខរ៉ូម៉ាំង Rhinestone ហំករណីរ៉ែថ្មខៀវអាណាឡូកនាឡិកាដៃ
របស់ស្ត្រីរ៉ែថ្មខៀវឃ្លាំមើលលេខរ៉ូម៉ាំងឡូ Rhinestone មាសស្ព័រណីនេះស្រស់ស្អាតរ៉ែថ្មខៀវឃ្លាំមើលឈរចេញសម្រាប់របស់ខ្លួនទាន់សម័យរចនាបដែលក្ខណៈពិសេសលេខរ៉ូម៉ាំង,ល្ហុងនៅជុំវិញរមាសសម្លេងស្ព័រណី។
៛17 150.80
សម្រាប់ Doogee X៥ អតិបរករណីកាបូបលុចនាប័ទ្មពូស្បែកត្រឡប់គម្របស្បែក DOOGEE X៥ អតិគាំទ្រករណីសៀវភៅរចនាប័ទ្មទូរស័ព្ទកាបូបជាមួយនឹងកាន់កាត
រុស្ស៊ីត្តទុកដាក់សូម!!! នៅពេលដែលគោលបំណងធាតុបងប្អូនបំពេញនៅក្នុងឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលរបស់ឈ្មោះពេញលម្អិតសយដ្ឋាន,ពិនិត្យមើលលេខកូដតំងនិងទូរស័ព្ទចំនួន,សូមអរគុណអ្នក។
៛380 391.78
ចង្កូ DAMPER ស្ថេរគ្រឿងម៉ូតូជាសកលបញ្ច្រាសលៃតម្រូវត្ថិភាព
ចង្កូ Damper ស្ថេ -ស្ថានភាព៖អញ្ជឹថ្មីម៉ាក,គុណភាពខ្ពស់ -សម្ភារៈ៖CNC Billet ញ៉ូ ៣ ពេញលេញលៃតម្រូវបានស្កេន។
៛181 377.79
ONEMIX ដៃកំពុងរត់ស្បែកជើងខ្យល់សំណាញ់បុរសស្បែកជើងកីនើបន្លឺក្រៅស្ត្រីកីឡាស្បែកជើងដើររត់ស្បែកជើង
សាំងសំណាញ់ក្រណាត់គឺជាខ្យល់ដែលខ្យល់នេះអាច circulates នៅក្នុងស្បែកជើង។ គាត់បានបញ្ចូលគ្នានៃសំណាញ់និង
៛53 394.00
០~១៥០mm ៦ អ៊ីង ០,០២ មមដែកថែបបោ Caliper Vernier គ្រប់គ្រក្រូង្វា/វាស់ស្ទង់ឧបករណ៍ភពលោក
ខ្ចប់៖ប្លាស្ទិចប្រអប់ ត្រឹមត្រូវ៖០។០២ មម សម្ភារៈ៖ដែកថែបកាបោន