រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព thumb
រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព thumb
រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព thumb
រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព thumb
រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព thumb

រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព

៛29 002.65

ភាពអាច:មាន​ស្តុក
+
ដាក់​ចូល​រទេះ បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជី

រដូវរងារផ្ទះ ៣០x២០ DIY ការ៉េពេជ្រប៉ាក់គ្រីស្តាល់បិទភ្ជាប់គំនូរការ៉េពេជ្រជនទាំង Needlework រូបភាព

ឈ្មោះ៖ពេញលេញការ៉េល្ហុងបញ្ឈរ/ទេសភាព/សត្វ/ផ្កា/គំនូរជីរុក្ខជាតិ

រូបភាពទំហំអំពី៖២០x២៥cm/២០x៣០cm/៣០x៤០cm/៤០x៥០cm/៦០x៥០cm

ប្រើពាក្យគន្លឹះ៖diy ចំនួនគូរគំនូរពេជ្រផ្កា|១៨៥ diy គូរគំនូរពេជ្រផ្ការូបភាព|២៨០៥d ពេជ្រគូរគំនូរផ្កាថ្មីឆ្នាំ ២០១៥|៣៤៨៥d ជុំគូរគំនូរពេជ្រផ្កានិងកើនឡើង|៥៤៣ ពេជ្រគូរគំនូរផ្កានិងផ្លែឈើ|១២៦៤ diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កា butterflys|១៧៣៩៥d diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កាប៉ាផ្ទះ|៣០២០ ជុំគូរគំនូរពេជ្រផ្កា|៥៣៥៧៥d diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|៦៩១៤៥d ពេជ្រគូរគំនូរផ្កា|៨០៦០៣d diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|១២៦៨០៣d គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|១៣៣០៥ needlework diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|១៨៨០៧ គូរគំនូរពេជ្រផ្កា ៩ct|២១២៧៤ ឆ្ល stitch diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|៤២៣៤៨ diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|៥៦៥០០ គូរគំនូរពេជ្រផ្កា|៦២២០១២០១៥ diy ពេជ្រប៉ាក់ផ្កាពេជ្រគូរគំនូរ lilac|២៣៨៥d diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កាលីលី|២៧៨៥d ពេជ្រលីលីគូរគំនូរ|៣៦១ គូរគំនូរពេជ្រផ្កាលីលីផ្កា|១៣៩៥ diy គូរគំនូរពេជ្រផ្កាលីលី|២៣២៤ គូរគំនូរពេជ្រផ្កាលីលី|២៤៥០ ពេជ្រផ្កាប៊ីគីនីកំណត់ការជំរុញ|៨៣ ជ្រផ្កាតែ|១៥៤ ជ្រផ្កាប៉ាក់ ៥d|១០៣២ ពេជ្រផ្កាថុនូរប៉ាក់|១៩៨៩ ពេជ្រផ្កាផ្កា|២៣៧៥៥d ពេជ្រ diy ផ្កា|៦៧៧៧៥d ពេជ្រផ្កា|៧៩៣៨ ពេជ្រ diy ផ្ការូបភាព|១១៧៧៨ ជនពេជ្រផ្កា|១៤៩៨២ រូបភាពពេជ្រផ្កា|១៧០៣៤ ប៉ាក់ជ្រងផ្កា|៦០៣៨៨ ពេជ្រ diy ផ្កា|៦១៦៩៩ គូរគំនូរពេជ្រផ្កាស្វាយកំណត់ពេជ្រប៉ាលីលីពេជ្រប៉ាលីលី magnolia គូរគំនូរ magnolia ពេជ្រគូរគំនូរ magnolia ពេជ្រ៖គំនូរ

នាប័ទ្មពាក្យគន្លឹះ៖ពេជ្រពះជ្រគូរគំនូរពេជ្រប៉ាក់ពេជ្រគូរគំនូរផ្ទាំពេជ្រ diy គូរគំនូរពេជ្រប៉ាក់ផ្កាពេជ្រប៉ាក់ជពេជ្រពេជ្រប៉ា ៥d needlework ពេជ្រប៉ាក់ពេជ្រប៉ាក់រូបតំណាង ៥d គូរគំនូរពេជ្រ diy គូរគំនូរពេជ្រប៉ាក់រូបថតរូ៖អឺរ៉ុប

ប្រភេទ៖ឧបករណ៍

សម្ភារៈ៖កប្បាស

ឧបករណ៍ប្រភេទពាក្យគន្លឹះ៖ ឆ្ល stitch ពេជ្រជនទាំង ៣d ពេជ្រគូរគំនូរចិនរូបភាពនៃផ្ទាំនាងពេជ្រជនទាំងរូបភាពនៃការល្ហុងរូបភាពនៃការល្ហុងដើម្បីធ្វើឱ្យឆ្នាំ ២០១៥ ថ្មីពេញលេញការ៉េពេជ្រ needlework ល្ហុង diy ៣d ពេជ្រគូរគំនូរឆ្ល stitch ពេជ្រគូរគំនូរផ្លែឈើ ៥d ពេជ្រគូរគំនូរ diy រូបថ្លុកពេជ្រជនទាំងឆ្មាគូរគំនូរពេជ្រការេរហ្វឹកហាត់ពេជ្រសរុស្ស៊ីកំណត់សម្រាប់ needlework ៣d ពេជ្រប៉ាក់ជនទាំងជនទាំងរូបភាពសត្វ rhinestone ពេជ្រប៉ាក់ការ៉េរូបតំណាងគូរគំនូរពេជ្រទំព័រសួនច្បារ Needlework គូរគំនូរពេជ្រការេពេជ្រគូរគំនូរឆ្មា rhinestone បិទភ្ជាប់គូរគំនូរការ៉េហ្វឹកហាត់ needlework ផ្ទះស្អាតពេញលេញការ៉េហ្វឹកហាត់គូរគំនូរពេជ្រថ្មីរឆ្ល stitch ង្កាំកញ្ចប់ពេជ្ររូបភាពសត្វតុ គូរគំនូរប៉ាក់ពេជ្រពះជ្រប៉ាក់ទេសភាពជ្រប៉ាក់ផ្កា needlework ពេជ្រប៉ាក់ពេជ្រប៉ាក់រូបតំណាងពេជ្រប៉ាឆ្មារជ្រប៉ាក់ពេជ្រប៉ា peacocks ពេជ្រប៉ា ៥d ប៉ាក់ពេជ្រពេជ្រប៉ាក់ពេជ្រប៉ាក់ប៉ាក់ម្ជុលប៉ាក់អង្កាំប៉ាក់ឆ្ល needlework ប៉ាប៉ាឥតគិតថ្លៃឆ្ល stitch ប៉ាក់ needlework ប៉ាក់ឆ្ល stitch កំណត់សម្រាប់ប៉ា stitch needlework ប៉ាក់ឆ្ល stitch ម្លើឧបករណ៍សម្រាប់ប៉ាក់ពេជ្ររូបភាពជ្រលលំនាំពេជ្រគូរគំនូរពេជ្រជនទាំង ៥d ពេជ្រពេជ្រគ្រីស្តាល់ពេជ្រគូរគំនូរផ្កា ៣d diy ពេជ្រគូរគំនូរ ៣d ពេជ្រគូរគំនូរកញ្ចប់ផ្កាពេជ្រសំណុំគូរគំនូរពេជ្រគូរគំនូរកញ្ចប់ជាមួយនឹងផ្កាពេជ្រ diy គូរគំនូរប៉ាក់ផ្កាលីលី ផ្កាកញ្ចប់នៃផ្កាពេជ្រគូរគំនូរកញ្ចប់គូរគំនូរពេជ្រពេជ្រគូរគំនូរពេជ្រគូរគំនូរជុំទីជ្រ peony ផ្កាផ្ទាំងក្រណាត់គូរគំនូរខៀវផ្កាគូរគំនូរពេជ្រគូរគំនូរជុំទីជ្រពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ាក់ពេជ្រ diy ផ្កាគូរគំនូរពេជ្រការេពេជ្រ ៥d diy គូរគំនូរពេជ្រគ្រីស្តាល់ពេជ្រ diy គូរគំនូរ ៣d diy ពេជ្រគូរគំនូរពេជ្រការគូរគំនូរឆ្ល stitch ពេជ្រគូរគំនូរពេជ្រប៉ាក់ផ្កាគូរគំនូរពេជ្រ diy ៥d ពេជ្រ diy គូរគំនូរ ៥d ពេជ្រគំនូរប៉ាក់អង្កាំពេជ្រផ្កាថុនូរប៉ាក់ជ្រងផ្កាថុពេជ្រប៉ាក់ពេជ្រប៉ាក់នាងពេជ្រជនទាំងរូបភាពនៃការល្ហុងជ្រគូរគំនូរឆ្ល stitch គូរគំនូរល្ហុងរស់នៅបន្ទប់ជញ្ជាំងគូរគំនូរពេជ្រប៉ាក់ផ្កាពេជ្រ ប៉ាក់ពេជ្រប៉ាក់សត្វពេញលេញរហ្វឹកហាត់ ៥d ជ័រការ៉េពេជ្រគូរគំនូរជនពេជ្រគូរគំនូរជនទាំងសិប្បកម្មប៉ាក់អង្កាំនៅក្នុងការឆ្លពេជ្រ stitch ប៉ាក់ឆ្ល stitch គ្រីស្តា ៥d ពេជ្រ diy គូរគំនូរខ្លាពណ៌ស|៤១៧ ពេជ្រគូរគំនូរខ្លាគ្រួសារ|៤៤៦៥d ពេជ្រគូរគំនូរខ្លា|៧៥៦៣d diy ពេជ្រគូរគំនូរខ្លា|១២០៤ ពេជ្រ diy គូរគំនូរខ្លា|៥៦៤៦ ពេជ្រគូរគំនូរខ្លា|៦០៥៨៖១០០%មានភាពត្រឹបោះពុម្ពក្រណាត់។ល្ហុង។ ១ psc ស្ត្រ;១psc តូចាន

ស្លាក: ជន needlework, ពេជ្រជនទាំង, ពេជ្រប៉ាក់, មានតំលៃថោកម៉ូ needlework, គុណភាពខ្ពស់ពេជ្រជាជន, ប្រទេសចិនពេជ្រប៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់.

ទំហំកញ្ចប់ 30cm x 20cm x 10cm (11.81in x 7.87in x 3.94in)
អង្គភាពប្រភេទ ដុំ
កញ្ចប់ទម្ងន់ 0.2kg (0.44lb.)
ទំហំ 25x20cm bag pack, 30x20cm bag pack, 40x30cm bag pack, 50x40cm box pack, 60x50cm box pack
រូបភាព ៥d ល្ហុង លំនាំ rhinestone
ពេជ្ររាង ការ៉េ
ឧបករណ៍សម្រាប់ប៉ាក់ជាមួយនឹងអង្កាំ ប្រេងរូបភាពអង្កាំ
ពាហ៍ពិពាហ៍តុបតែង អង្កាំ
បិទភ្ជាប់តំបន់ ពេញលេញ
ចំនួនពណ៌ ១-៣០
ឆ្លងកាត់ដេ needlework
៣d លំនាំប៉ាក់ល្ហុង beadwork
ស៊ុម No
ខ្ចប់ខាងក្រៅ ថង់ក្រដាស
ផ្ទាំងក្រណាត់ខ្ចប់វិធីសាស្រ្ត រមូរឡើង
ពេជ្រប៉ាក់សត្វតោ ពេជ្រជនទាំង ៥d
នាប័ទ្ម ទ្វីបអឺរ៉ុប
សម្ភារៈ ជ័រ
ណុំបែបបទ តែ
ប្រើ គំនូរ
ឆ្ល stitch ឧបករណ៍ គំនូរល្ហុង
ផ្ទាំងជញ្ជាំង រូបភាពនៃគ្រីស្តាល់
ចំណូលចិត្តនិងសិប្បកម្ម ចំណូលចិត្តប្បកម្ម
លំនាំប្រភេទ ទេសភាព

សរសេររបស់អ្នត្យឡើងវិញ

ទាក់ទងផលិតផល

៛64 679.55
១២០pcs ស្ងួតចុ Crotalaria ស្លឹកស្លឹពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់គណបក្សផ្ទះបន្តោងខ្សែកសិប្បកម្ម DIY ភួគ្រឿង
ស្លឹកស្ងួត,ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បន្តោង,ចិញ្ចៀន,ក្រវិល,គ្រឿងអលង្ការធ្វើឱ្យ,ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ DIY គម្រោង។ លក្ខខណ្ឌ៖១០០% ទំហំ៖៣-៥ បរិមាណ៖១២០pcs ថិរពេញចិត្តសូមទាក់ទងមកយើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬព្រួយបារម្ភមុនឬបន្ទាប់ពីការរបស់អ្នកទិញ។
៛101 084.55
GDLYL តខ្សែកាសឥតខ្សែពិតន្លឹះជ្រាបទឹក TWS ប៊្លូធូសស្តាប់ត្រចៀកស្តេរ៉េអូកីឡាប៊្លូធូសកាស
ខ្សែកាសឥតខ្សែពិតន្លឹះជ្រាបទឹក TWS ប៊្លូធូសស្តាប់ត្រចៀកស្តេរ៉េអូកីឡាប៊្លូធូសកាសសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ១)យើងទទួលយក
៛27 870.05
បាតកំពូលទំហំដ៏ល្អបំផុតប្រកួតឈុតប៊ី swimwear ស្ត្រីសិចស៊ីការបោះពុម្ពប៉ាក់ឈុតស្រីប្រេស៊ីល ១៧ រូបរាងឈុតងូតប៊ីគីនី
យើងមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងរោងចក្រ។ យើងមានរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនម៉ាកយីហោឯករាជ្យ។ យើងអាចរចនាប័ទ្មដែលអ្នកចង់បាន។ ផ្អែកលើគោលការណ៍នៃ ការងល្អិតការផលិត,ចិត្តទុកដាសេវាកម្មជឿទុកចិត្តប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្ត យើងថ្វាផ្តល់នូវអតិថិជនល្អបំផុតផលិតផលក្នុងតម្លៃថោក។ សម្រាប់ឆ្នាំ,គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវចុងខ្ពស់ម៉ូតនិងស៊ិចស៊ីខោសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។ ចំណាំ
៛72 810.00
សមរម្យ Allen Bradley AB ហួ ៥/០៣/០៤/០៥ ភីអិលកម្មវិធីខ្សែ USB-១៧៤៧-CP៣ ទាញយកខ្សែកាប
ម៉ូឌែល៖USB-១៧៤៧-CP៣ ម៉ាក៖AMSAMOTION ប្រភពដើម៖ក្វាងទុង,ប្រទេសចិនផលិត៖ក្វាង Amsamotion ស្វ័យបច្ចេកវិទ្យា ឌីវែងខ្សែ៖៣
៛29 488.05
៧។៨៩ មម-ID៦ SAE ៥/១៦ ប្រេងបំពង់បង្ហូរទឹកស្វ័យប្លាស្ទិចប្រេបន្ទាត់រហ័សជាស្ត្រីភ្ជានីឡុងភ្ជាប់ ២ កុំព្យូទ័រជាច្រើន
Φ៧។៨៩-ID៦-៩០°-៨x៦៥/១៦ SAE ភ្ជាឡុងជាមួយនឹងបំពង់ខាងក្នុងផ្ចិតនៃ ៦mm តភ្ជាប់បំពង់កៅជាមួយនឹងខាងក្នុងផ្ចិតនៃ
៛384 234.53
JMD រសជាតិពិតប្រាកដស្បែកឆ្កួតសេះបុរផ្ញើសារកាបូបបុរសស្មាង្ហបូង ១៥ អ៊ីញកុំព្យូទ័រយួបូ ៦០០២LR-២
១៤៦៩៨២៧១៤៤០៣៣៥១៧០ តូចកាបូបលុយអាមេរិក$២២។៧០ អាម៉េរិក$៧។៩៩/ដុំសអាមេរិក$៦។៩៩/ដុំ$១៤។៩៩/ដុំ$១៤។៩៩/ដុំ$១៧០។៩៩/ដុំ$១១២។៦៨/ដុំ$១២៣។៦០/ដុំ$២៣២។០៣/ដុំ$២២៦។៧៥/ដុំ JMD
៛44 454.55
ZANZEA ២០១៨ និទាឃឡិប្រុ Plaid អាវយឺតដៃវែងកប្បាសទាំងអស់ផ្គូផ្គងមិនធម្មតាអាវបូកទំហំសំលៀកបំ Blusas
សម្ភារៈ៖កប្បាស ប្រភេទ៖អាវ ពណ៌៖ខ្មៅ,ក្រហម កញ្ចប់រួមមាន៖១ អាវ ទំហំស្មាការធ្លាក់ចុះ ដៃវែង ប្រវែងទំហំអាស៊ីអាមេរិកទំហំទីម៉ែត្រអ៊ីម៉ែត្រអ៊ីម៉ែត្រអ៊ីម៉ែអ៊ី‧;៤៣៩១៥។៣៩៥៣៧។៤
៛63 951.45
២៥ កុំព្យូទ័រ/យ៉ាងច្រើនធម្មតាបូសង្ឃឹក្បាលជាមួយនឹងក្រុមតន្រ្តីយឺតសម្រាប់ក្មេងស្រីកុមារធំ Cheerleading ធ្នូជាមួយនឹង Ponytail សក់េ្
ខ្នាធ្នូសម្រាប់សក់ ផលិតផលឈ្មោះ៖២៥ កុំព្យូទ័រ/យ៉ាងច្រើនធម្មតាបូសង្ឃឹក្បាលជាមួយនឹងក្រុមតន្រ្តីយឺតសម្រាប់ក្មេងស្រីកុមារធំ
៛80 900.00
Lafarvie ថ្មីស្ដើង្កាំមចៀមរោមចៀមអាវយឺតបុរសសំលៀ Pullovers ស្លឹកឈើជ្រុះរដូវរងាកក់ក្តៅធម្មតាប៍នរឹង V-ករពេញលេញទាញដៃអាវ
សូមអរគុយអ្នកជាទីស្រឡាញ់មិត្តភក្តិសម្រាប់ការមករបស់យើងហា! យើងមានតម្លៃល្អបំផុត!! របស់អ្នកពេញចិត្តគឺជាទិសដៅនៃការខិតខំរបស់យើង!!! នេះគឺជាតំបន់អាស៊ីទំហំ,១=០។៣៩៤
៛43 160.15
Safego ៤ អ៊ី ២៧W ដឹកនាំការងារពន្លឺទឹកជំនន់អ័ព្ទគ្គ ATV ៤x៤ បើកចង្កៀងសម្រាប់ ១២V ម៉ូតូត្រាក់ទ័ររថយន្ត SUV ទូ ៤WD
បញ្ជាក់៖*ដឹកនាំអំណាច៖២៧W*ប្រតិបត្ដិការវ៉ុល៖១០-៣០V វ៉ាស៊ី*ទឹត្រា៖IP ៦៧*៩pcs*៣w ខ្ពស់ខ្លាំងត្រជាក់*Lumin៖១៧៥៥um*បច្ចុប្បន្នគូ
៛35 676.90
ឆ្នាំ ២០១៨ ថ្មីសិចស៊ីខ្ចោះខ្សែសជុលសំណាញ់ស្លៀកឃរដូវក្តៅជាស្រ្តីមារៈបង់រុំប៉ាក់ធុងស្លៀកមូលដ្ឋាន Sundress គណបក្ស Vestidos
ឆ្នាំ ២០១៨ ថ្មីសិចស៊ីខ្ចោះខ្សែសជុលសំណាញ់ស្លៀកឃរដូវក្តៅជាស្រ្តីមារៈបង់រុំប៉ាក់ធុងស្លៀកមូលដ្ឋាន