បិទបើករាងកាយសម្រាប់គេត្ថភាពលានហសីត្រីវិស័ស្នេ Chrysler ២០០១។៨២។០២។៤ អិ ០៤៨៩១៧៣៥AC រថយន្តគ្រឿង thumb
បិទបើករាងកាយសម្រាប់គេត្ថភាពលានហសីត្រីវិស័ស្នេ Chrysler ២០០១។៨២។០២។៤ អិ ០៤៨៩១៧៣៥AC រថយន្តគ្រឿង thumb
បិទបើករាងកាយសម្រាប់គេត្ថភាពលានហសីត្រីវិស័ស្នេ Chrysler ២០០១។៨២។០២។៤ អិ ០៤៨៩១៧៣៥AC រថយន្តគ្រឿង thumb
បិទបើករាងកាយសម្រាប់គេត្ថភាពលានហសីត្រីវិស័ស្នេ Chrysler ២០០១។៨២។០២។៤ អិ ០៤៨៩១៧៣៥AC រថយន្តគ្រឿង thumb
បិទបើករាងកាយសម្រាប់គេត្ថភាពលានហសីត្រីវិស័ស្នេ Chrysler ២០០១។៨២។០២។៤ អិ ០៤៨៩១៧៣៥AC រថយន្តគ្រឿង thumb

បិទបើករាងកាយសម្រាប់គេត្ថភាពលានហសីត្រីវិស័ស្នេ Chrysler ២០០១។៨២។០២។៤ អិ ០៤៨៩១៧៣៥AC រថយន្តគ្រឿង

៛242 699.99

ភាពអាច:មាន​ស្តុក
+
ដាក់​ចូល​រទេះ បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជី

បិទបើកសំរាប់គេហសី Chrysler ២០០១។៨ ឆ្វេង ២។០ លីត្រ ២។៤ ឆ្វេងផ្នែកលេខ៖៤៨៩១៧៣៥AC Fitment មគ្គុទ្ទេស៖សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ គេធ្វើដំណើរ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ លាស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ Chrysler ២០០ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ គេធ្វើដំណើរ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ ២០១៤ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ លាស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ Chrysler ២០០ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ គេធ្វើដំណើរ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ លាស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ Chrysler ២០០ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ គេសមត្ថ L៤១២២២។០ លីត្រ(១៩៩៨cc) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ គេធ្វើដំណើរ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ ២០១២ ការលាស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១១ Chrysler ២០០ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ ២០១១ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ ២០១១ គេសមត្ថ L៤១២២២។០ លីត្រ(១៩៩៨cc)សម្រាប់ ២០១១ គេសមត្ថ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ ២០១១ គេធ្វើដំណើរ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១១ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១១ លានហសីស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ Chrysler Sebring L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ គេសមត្ថ L៤១២២២។០ លីត្រ(១៩៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ គេសមត្ថ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ គេការធ្វើដំណើ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០ លាស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ Chrysler Sebring L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ គេសមត្ថ L៤១១០១។៨ លីត្រ(១៧៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ គេសមត្ថ L៤១២២២។០ លីត្រ(១៩៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ គេសមត្ថ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ គេធ្វើដំណើរ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៩ លានហសីស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ Chrysler Sebring L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ គេសឹ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ គេត្ថភាព L៤១១០១។៨ លីត្រ(១៧៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ គេត្ថភាព L៤១២២២។០ លីត្រ(១៩៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ គេត្ថភាព L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៨ លាស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៧ Chrysler Sebring L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៧ គេសមត្ថ L៤១១០១។៨ លីត្រ(១៧៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៧ គេសមត្ថ L៤១២២២។០ លីត្រ(១៩៩៨cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៧ គេសមត្ថ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៧ លានហសីត្រីវិស័យ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៧ លានហសីស្នេ L៤១៤៤២។៤ លីត្រ(២៣៦០cc)សន្និសីទក្រុមហ៊ុន:

ស្លាក: គេបិទបើករាងកាយ, រាងកាយបិទបើក, រា ១/៨, មានតំលៃថោគេបិទបើករាងកាយ, គុណភាពខ្ពរាងកាយបិទបើក, ប្រទេសចិនរា ១/៨ ផ្គត់ផ្គង់.

អង្គភាពប្រភេទ ដុំ
ទំហំកញ្ចប់ 20cm x 18cm x 16cm (7.87in x 7.09in x 6.30in)
កញ្ចប់ទម្ងន់ 1.2kg (2.65lb.)
ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកចំនួន ០៤៨៩១៧៣៥AB,០៤៨៩១៧៣៥AA
ការដាក់នៅលើរថយន្ត ខាងមុខ
ឈ្មោះយីហោ អីម៉ូតូ
ផ្សេងទៀតផ្នែកចំនួន ០៤៨៩១៧៣៥AC
ធាតុទឹង 18 CM
ប្រទេស/តំបន់នៃការផលិត US
សម្ភារៈប្រភេទ លោហៈ
ធាតុម្ព 14 CM
លក្ខណៈពិសេ ខ្យ Inatke
ផលិតផ្នែកចំនួន ៤៨៩១៧៣៥ac
លាគំរូ ត្រីវិស័យ
ធាតុទំងន់ 1.2 KG
ធាតុវែង 20 CM
ត្រីវិស័យឆ្នាំ ២០១១,២០០៧,២០១៥,២០១០,២០០៩,២០១៣,២០០៨,២០១២,២០១៤
សម្រាប់រថយន្តម៉ាក/គំរូ លា

សរសេររបស់អ្នត្យឡើងវិញ

ទាក់ទងផលិតផល

៛43 160.15
Safego ៤ អ៊ី ២៧W ដឹកនាំការងារពន្លឺទឹកជំនន់អ័ព្ទគ្គ ATV ៤x៤ បើកចង្កៀងសម្រាប់ ១២V ម៉ូតូត្រាក់ទ័ររថយន្ត SUV ទូ ៤WD
បញ្ជាក់៖*ដឹកនាំអំណាច៖២៧W*ប្រតិបត្ដិការវ៉ុល៖១០-៣០V វ៉ាស៊ី*ទឹត្រា៖IP ៦៧*៩pcs*៣w ខ្ពស់ខ្លាំងត្រជាក់*Lumin៖១៧៥៥um*បច្ចុប្បន្នគូ